Zo školy - do školy (Doučovanie a efektívne trávenie voľného času)

Program Hodina deťom 2014_15.ročník »

  Riešený problém: zlyhávanie rodičov, rodiny v ich základnom poslaní (deti ulice, týrané, zneužívané deti), nárast nefunkčných, rozpadávajúcich sa rodín

  Doba realizácie projektu: -

Projekt Zo školy - do školy je zameraný na znižovanie sociálneho vylúčenia detí a mládeže prostredníctvom podpory a zvyšovania efektívneho trávenia voľného času a napredovanie vo vzdelávacom procese. Pracovníci a dobrovoľníci v piatich nízkoprahových denných centrách v Prešovskom kraji neziskovej organizácie Člověk v tísni, o. p. s. – Slovensko budú vytvárať priestor pre realizáciu voľnočasových aktivít , ktorých hlavnými iniciátormi budú samotní klienti, čím zvýšime ich motiváciu k zodpovednosti a aktivizácii. Pracovníci aj dobrovoľníci centier budú odborne vzdelávaní a pravidelne supervidovaní, čím zabezpečíme zvyšovanie ich profesionálnych kompetencií a kvalitu poskytovaných služieb v centrách. Deťom a mládeži bude poskytnutý program doučovania a tútoringu (DoT), založený na partnerstve dieťaťa a tútora, ktorí im zlepší študijné výsledky na školách, zvýši motiváciu k ďalšiemu štúdiu, posilní hodnotu vzdelávania a pomôže prekonávať bariéry plynúce zo sociálneho vylúčenia.

V nízkoprahových denných centrách realizujeme aktivity už od roku 2004, pričom sme postupne rozširovali svoje pôsobenie v lokalitách. Naše centrá sú pravidelne navštevované klientmi, pričom v niektorých ...

Zobraz viac »

Projekt Zo školy - do školy je zameraný na znižovanie sociálneho vylúčenia detí a mládeže prostredníctvom podpory a zvyšovania efektívneho trávenia voľného času a napredovanie vo vzdelávacom procese. Pracovníci a dobrovoľníci v piatich nízkoprahových denných centrách v Prešovskom kraji neziskovej organizácie Člověk v tísni, o. p. s. – Slovensko budú vytvárať priestor pre realizáciu voľnočasových aktivít , ktorých hlavnými iniciátormi budú samotní klienti, čím zvýšime ich motiváciu k zodpovednosti a aktivizácii. Pracovníci aj dobrovoľníci centier budú odborne vzdelávaní a pravidelne supervidovaní, čím zabezpečíme zvyšovanie ich profesionálnych kompetencií a kvalitu poskytovaných služieb v centrách. Deťom a mládeži bude poskytnutý program doučovania a tútoringu (DoT), založený na partnerstve dieťaťa a tútora, ktorí im zlepší študijné výsledky na školách, zvýši motiváciu k ďalšiemu štúdiu, posilní hodnotu vzdelávania a pomôže prekonávať bariéry plynúce zo sociálneho vylúčenia.

V nízkoprahových denných centrách realizujeme aktivity už od roku 2004, pričom sme postupne rozširovali svoje pôsobenie v lokalitách. Naše centrá sú pravidelne navštevované klientmi, pričom v niektorých musíme aktivity deliť na zmeny, aby sme obsiahli početnosť záujemcov. Pre nedostatok podnetov v rámci lokality a hlavne rodiny, deti a mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia oceňujú možnosť efektívneho trávenia voľného času. Od minulého roka sme začali pracovať formou individuálnych rozvojových plánov našich klientov, čo sa nám osvedčilo v ich posúvaní sa a motivovaní smerom dopredu. Taktiež sa nám osvedčil program doučovania a tútoringu, hlavne v oblasti zlepšenie vzdelávacích výsledkov detí v škole a záujmu pokračovať vo vzdelávaní. V našich aktivitách plánujeme pokračovať a viac zdôrazňovať prvok samostatnosti a zodpovedného rozhodovania sa našich klientov. V centrách chceme smerovať deti a mládež k aktívnemu občianstvu tak, aby sme postupne vytvárali sebestačné komunity.

  Primárna cieľová skupina:

  • Deti a mladí ľudia - so špecifickými potrebami (Deti od 0 do 15 rokov): 300

  Sekundárna cieľová skupina:

  • Deti a mladí ľudia - bežná populácia (Mladí ľudia od 16 do 30 rokov): 20
Zobraz menej »
  Financie:
podporené sumou z nadácie:

5,680,00 €

vlastné zdroje z organizácie:

770,00 €

Člověk v tísni, o.p.s.
Palešovo námestie 34
05304 Spišské Podhradie
Levoča
web
Zobraz viac o organizácii »

Detail realizovanej aktivity

Zobraziť všetky aktivity »

Súčasťou nízkoprahových aktivít zvlášť v lete, sú aj prechádzky do prírody a spoznávanie okolia. My to vždy spojíme aj s niečim užitočným, konkrétne so zberom plodov, ktoré sú práve dostupné. Tentokrát to boli huby a pozrite, aké krásne!

-