Projekt určený na podporu čítania detí v Leviciach

Program DF Cloetta 2022_14.ročník »

  Riešený problém: rozvoj vedomostí, schopností a zručností pre ľahšie a plynulejšie začleňovanie mladých ľudí do pracovného procesu

  Doba realizácie projektu: -

Tekovská knižnica v Leviciach realizuje vzdelávacie aktivity pre všetky vekové kategórie čitateľov. Jedným z najúspešnejších projektov, ktorý realizuje už 31 rokov je projekt určený na podporu čítania detí v Leviciach Čítam, čítaš, čítame. Projekt podporuje vzdelávanie detí, motivuje ich k návšteve knižnice, k záujmu o čítanie kníh, k získavaniu praktických zručností vo vyhľadávaní kníh. Deti sa učia orientovať sa vo fonde knižnice, žánrové členenie, učia sa vyhľadávať knihy podľa MDT. Naučia sa pracovať s Online katalógom, dokážu si vyhľadať knihy podľa predmetového hesla, názvu knihy, či podľa autora, majú radosť z čítania. Výsledkom projektu je, že si deti samostatne vyhľadajú literatúru, dokážu si vypracovať školský projekt, či prácu o literatúre a iných vedných odboroch. Každý ročník končí slávnostným vyhodnotením súťažnej časti projektu a ocenením najúspešnejších kolektívov detí. Snahou knižnice je projekt neustále modernizovať, realizovať ho pre deti príťažlivým a motivujúcim.

Projekt má formu súťažno-zábavného a vzdelávacieho 10-mesačného cyklu podujatí, kde deti systematicky získavajú čitateľské kompetencie primerané ich veku. Určený je deťom mladšieho školského veku zo ZŠ ...

Zobraz viac »

Tekovská knižnica v Leviciach realizuje vzdelávacie aktivity pre všetky vekové kategórie čitateľov. Jedným z najúspešnejších projektov, ktorý realizuje už 31 rokov je projekt určený na podporu čítania detí v Leviciach Čítam, čítaš, čítame. Projekt podporuje vzdelávanie detí, motivuje ich k návšteve knižnice, k záujmu o čítanie kníh, k získavaniu praktických zručností vo vyhľadávaní kníh. Deti sa učia orientovať sa vo fonde knižnice, žánrové členenie, učia sa vyhľadávať knihy podľa MDT. Naučia sa pracovať s Online katalógom, dokážu si vyhľadať knihy podľa predmetového hesla, názvu knihy, či podľa autora, majú radosť z čítania. Výsledkom projektu je, že si deti samostatne vyhľadajú literatúru, dokážu si vypracovať školský projekt, či prácu o literatúre a iných vedných odboroch. Každý ročník končí slávnostným vyhodnotením súťažnej časti projektu a ocenením najúspešnejších kolektívov detí. Snahou knižnice je projekt neustále modernizovať, realizovať ho pre deti príťažlivým a motivujúcim.

Projekt má formu súťažno-zábavného a vzdelávacieho 10-mesačného cyklu podujatí, kde deti systematicky získavajú čitateľské kompetencie primerané ich veku. Určený je deťom mladšieho školského veku zo ZŠ v Leviciach. Projekt má fázu vzdelávaciu, realizovanú aktivitami Ako poznám knihy a knižnicu? Súťažnú fázu zameranú na verifikáciu získaných vedomostí a praktických zručností detí realizovanú súťažnými kvízmi a interaktívnymi hrami Čo som čítal? Zábavnú formu, v ktorej sú realizované podujatia na vzbudenie záujmu detí o čítanie. Pre deti sú pravideľne pripravované podujatia ako, autorské besedy, stretnutia so zaujímavými ľuďmi, literárne hodiny o spisovateľoch, tvorivé dielne, hodiny knižnično-informačnej výchovy a dramatizácie kníh. Kolektívy tried sa ich zúčastňujú raz mesačne a návštevy sú spojené s výpožičným procesom. Každoročne sa do projektu zapája okolo 50 tried zo šiestich ZŠ v Leviciach s počtom detí 1 000 - 1200. Oceňované sú 3 prvé miesta v 3 kategóriách (cca 270 detí).

  Primárna cieľová skupina:

  • Deti a mladí ľudia - bežná populácia (Deti od 0 do 15 rokov): 1000

  Sekundárna cieľová skupina:

Zobraz menej »
  Financie:
podporené sumou z nadácie:

1,880,00 €

vlastné zdroje z organizácie:

100,00 €

Tekovská knižnica v Leviciach
A. Sládkoviča 2
93468 Levice
Levice
web
Zobraz viac o organizácii »

Aktivity

Načítavam ... Načítavam ďalšie aktivity projektu ...