V znamení Dúhy

Program Hodina deťom 2016_17.ročník »

  Riešený problém: vplyv médií, sociálnych sietí, nových technológií na formovanie osobnosti dieťaťa

  Doba realizácie projektu: -

Projekt predstavuje pilotný program "Dúha", ktorý sa primárne zameriava na žiakov 7.ročníka. Prostredníctvom tvorivých seminárov a dielní si budú rozvíjať svoje životné zručnosti potrebné na zvládnutie záťažových situácii v období dospievania. Zoznámia sa s terapeutickými metódami- arteterapia, muzikoterapia a canisterapia, ktoré predstavia aj svojim rodičom. Vytvoria pravidlá vzájomne rešpektujúcej komunikácie modernými komunikačnými technológiami, ktoré si precvičia prostredníctvom "Dúhovej linky". S využitím rovesníckej mediácie sa naučia participovať na riešení individuálnych problémov. Vytvoria informačný materiál pre žiakov, v ktorom predstavia výsledky projektových aktivít. Podmienkou úspešnosti programu"Dúha" je aj aktívne zapojenie rodičov. V neformálnych spoločných aktivitách s deťmi získajú prehľad o projektových aktivitách, upevnia si rodinné väzby a spolupráca so školou. Stretnutia s odborníkmi im ponúknu cenné rady pri rešpektujúcej výchove.

Projekt nadväzuje na dlhodobé školské projekty, ktoré využívajú rozvoj životných zručností žiakov a budovanie pozitívnej klímy v škole. Na 1.stupni je to projekt Dúhové kráľovstvo, ktorý zavádza neohrozujúce prostredie metodik ...

Zobraz viac »

Projekt predstavuje pilotný program "Dúha", ktorý sa primárne zameriava na žiakov 7.ročníka. Prostredníctvom tvorivých seminárov a dielní si budú rozvíjať svoje životné zručnosti potrebné na zvládnutie záťažových situácii v období dospievania. Zoznámia sa s terapeutickými metódami- arteterapia, muzikoterapia a canisterapia, ktoré predstavia aj svojim rodičom. Vytvoria pravidlá vzájomne rešpektujúcej komunikácie modernými komunikačnými technológiami, ktoré si precvičia prostredníctvom "Dúhovej linky". S využitím rovesníckej mediácie sa naučia participovať na riešení individuálnych problémov. Vytvoria informačný materiál pre žiakov, v ktorom predstavia výsledky projektových aktivít. Podmienkou úspešnosti programu"Dúha" je aj aktívne zapojenie rodičov. V neformálnych spoločných aktivitách s deťmi získajú prehľad o projektových aktivitách, upevnia si rodinné väzby a spolupráca so školou. Stretnutia s odborníkmi im ponúknu cenné rady pri rešpektujúcej výchove.

Projekt nadväzuje na dlhodobé školské projekty, ktoré využívajú rozvoj životných zručností žiakov a budovanie pozitívnej klímy v škole. Na 1.stupni je to projekt Dúhové kráľovstvo, ktorý zavádza neohrozujúce prostredie metodikou ITV/VEU. Na 2.stupni sa úspešne realizujú projekty Tím trieda, Rovesnícki mediátori, či Dobrovoľnícki patróni, ktorých hlavným cieľom je participácia žiakov na rozvoji školy a vytváranie bezpečného a vzájomne rešpektujúceho prostredia. V súčasnosti vnímame potrebu intenzívnejšej práce so skupinou žiakov 7.ročníka v oblasti vplyvu médii a moderných IKT na ich zdravý duševný vývin. Väčšina týchto negatívnych vplyvov súvisí predovšetkým s domácim prostredím. Program Dúha sa preto zameriava na zefektívnenie spolupráce s rodičmi pri riešení tohto problému. Symbolika dúhy znamená prítomnosť prekážok v našom živote ako príležitosť osobného rastu, rovnako ako potreba búrky pre vznik dúhy.

  Primárna cieľová skupina:

  • Deti a mladí ľudia - bežná populácia (Deti od 0 do 15 rokov): 80

  Sekundárna cieľová skupina:

  • Dôležití dospelí (Dospelí nad 30 rokov): 80
Zobraz menej »
  Financie:
podporené sumou z nadácie:

2,210,00 €

vlastné zdroje z organizácie:

550,00 €

Základná škola Park Angelinum 8, Košice
Park Angelinum 8
04001 Košice
Košice I
web
Zobraz viac o organizácii »

Aktivity

Načítavam ... Načítavam ďalšie aktivity projektu ...